adamas world war two bomb shelter

adamas world war two bomb shelter

15位用户点评
景点地址

阿达玛斯

开放时间

暂无

门票价格

暂无

景点电话

暂无

景点描述

暂无

adamas world war two bomb shelter印象
 • Irene_Panagopoulou

  Πολ? ενδιαφ?ρον χ?ρο?. Διδ?σκει ιστορ?α μ?σα απ? τι? διαδρομ??. Πολ? ενδιαφ?ρουσε? ε?ναι επ?ση? και οι διακοσμ?σει? του κ?θε δωματ?ου.

  2014-08-25 00:00:00发表

 • 469ast

  Απ? του? πιο μοναδικο?? ιστορικο?? χ?ρου? που συνδυ?ζει τη μοντ?ρνα τ?χνη. Εντυπωσιακ?. Πρ?πει να το επισκεφτο?ν ?λοι ?σοι π?νε Μ?λο.

  2014-08-26 00:00:00发表

 • georgiat641

  Εξαιρετικ? η ιδ?α να ανο?ξουν το καταφ?γιο και να οργαν?σουν ?κθεση διαφ?ρων καλλιτεχν?ν. Σε πι?νει μελαγχολ?α για τη δ?σκολη ζωη που π?ρασαν οι ?νθρωποι το 1940 . Μακ?ρι να μην επαναληφθο?ν παρ?μοια α?σχη πολ?μου.

  2014-09-05 00:00:00发表

 • CUJO75

  Aperto un'anno fa, questo rifugio anti-atomico della II Guerra Mondiale è un'esperienza veramente unica: i suoi cunicoli corrono sotto l'abitato di Adamas (l'ingresso è dalla parte di Lagada Beach) e, grazie alle opere di diversi artisti e alle testimonianze di chi ha vissuto quel periodo storico, è stato trasformato in un piacevole tuffo nel passato, anche se "piacevole" non lo era affatto ... Particolare la collocazione lungo i corridoi di tante cartoline di Milos appese con testimonianze, scritte in Greco ed in Inglese. Il prezzo di ingresso è di 3€ a persona.

  2014-09-11 00:00:00发表

 • nickppado

  Προσωπικ? ενθουσι?στικα με το καταφ?γιο και το στ?σιμο του.Πολ? συγκητικ?? οι πρωσοπικ?? μαρτυρ?ε? ανθρ?πων που β?ωσαν εκε?να τα χρ?νια.?μορφε? εκθ?σει?

  2014-09-18 00:00:00发表

 • triav

  ?να παλι? γερμανικ? πολεμικ? καταφ?γιο, κατασκευασμ?νο απ? του? ντ?πιου? στην δι?ρκεια τη? κατοχ?? στον Β? Παγκ?σμιο Π?λεμο για την προστασ?α των Γερμαν?ν στρατιωτ?ν, μετατρ?πηκε π?λι απ? του? ντ?πιου? σε α?θουσα τ?χνη? και πολιτισμο?. Εικαστικο? καλλιτ?χνε?, για δε?τερη ?πω? πληροφορηθ?καμε χρονι?, διαφορετικο? απ? την προηγο?μενη χρονι?, εξ?θεσαν ?ργα του? εμπνευσμ?να απ? τι? μν?με? και τι? μαρτυρ?ε? των κατο?κων απ? την δ?σκολη περ?οδο τη? γερμανικ?? κατοχ??. Ο χρ?νο?, ?πω? ε?ναι φυσικ?, ?χει αμβλ?νει το κακ? απ? τι? μν?με?. Το χαμηλ? κ?στο? τη? επ?σκεψη? ε?ναι ?να? ακ?μη λ?γο? για να επισκεφθε?τε. Σημαντικ?τερο?, νομ?ζω, ε?ναι το να γνωρ?σουμε και να μη λησμονο?με την ιστορ?α μα?, για να μη επαναλαμβ?νουμε, τουλ?χιστον, τα ?δια λ?θη.

  2014-09-25 00:00:00发表

 • 286victoriam

  εξαιρετικ? εμπειρ?α στην εποχ? του 2ου παγκοσμ?ου πολ?μου στην Μ?λο και τη? ζω?? εκε?νη την εποχ? μ?σω μαρτυρι?ν και φωτογραφι?ν

  2014-09-25 00:00:00发表

 • Goggoschelle

  Die Insel Milos war diesmal unser Ziel, weil unser Vater von 1942 bis 1944 bei den Funkern dort die Stellung gehalten hat. Der strategisch wichtigste Punkt au?er Kreta wurde von den deutschen Soldaten in dieser Zeit voll ausgebaut. Die vielen Stellungen und Bunker beweisen uns diese Tatsache. In der Spitzenzeit waren fast 3500 Soldaten auf der Insel. Die Besichtigung von einem Bunker in der N?he Adamas hat uns den Atem anhalten lassen. Die vielen G?nge in dem Berg gemei?elt mit Treppen, Wassertanks und Luft?ffnungen und die gro?en R?ume waren die Schlafst?tten unserer Soldaten, um sich vor feindlichen übergriffen zu schützen. Hier auf dieser Insel wurde Schwerstarbeit im Krieg geleistet. Diese Pl?tze in Plaka, Adamas und an der Nordwestküste sind noch nach 70 Jahren lebendige Zeitgeschichte des furchtbaren Krieges. Wir hatten dort ein eindrucksvolles emotionelles G?nsehautgefühl. Manche übrigbleibsel, wie Gasmasken, alte Bilder, Bombenhülsen, Anzüge, Stahlhelme und einiges Mehr konnten wir in einem kleinen privaten Museum anschauen. Wer hier einen Angeh?rigen durch den Krieg verloren hat, darf nicht so traurig sein. Die Insel Milos wird sie alle gut behüten. Der Besuch im World War Two Bomb Shelter lohnt sich auf alle F?lle.

  2014-10-13 00:00:00发表

 • Dmitry1971

  Немецкое бомбоубежище. На Милосе у них была база снабжения. Пока они там были, построили аэродром, данное бомбоубежище и ещё что-то. Сооружение очень большое, с полкилометра в длину. Не все коридоры открыты. Вход платный, по-моему, пару евро.

  2014-11-22 00:00:00发表

 • ShonaReed

  Really interesting exhibit, was recommended by our hotel owner. Was shocked by the extent of the tunnels. The exhibits are simple and thought provoking.

  2014-08-19 00:00:00发表

 • Hell-lish

  Really enjoyed the Bomb Shelter. An insight into how the people of Milos would have lived during Nazi occupied wartime

  2014-09-06 00:00:00发表

 • DimitriA578

  I am disappointed this was not advertised better and it was not signposted at all well. Nevertheless, going in and around the bunker was an amazing experience. Never visited a site like this before and I'm glad I did. Apart from the history behind it, it is a great place for displaying art. Some of the exhibits were interesting. I loved the sound installation with interviews of the local elders about their war experiences. All of them were about the human interactions between occupied and occupiers and were told with affection and "bitter" humour. I wish there were more translations of these. I was really touched.

  2014-09-07 00:00:00发表